Languages

A A A
printprint

向立法會財經事務委員會簡報金發局工作

立法會綜合大樓會議室1
2014年1月6日

在一月六日的立法會財經事務委員會會議上,金發局主席簡介該局二零一三年的工作。

 

按此下載有關簡介資料。


版權所有© 2019 香港金融發展局。